bg flagen flag

За проекта

Основна цел на проекта е разработването и провеждането на различни образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие (в т.ч. 12 училища и 7 детски градини) и сред широката общественост.

За реализиране на основната цел са дефинирани 4 специфични цели:

Специфична цел 1: Да бъдат разработени 16 различни програми, относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, в съответствие с изискванията на Наредба № 13 / 21.09.2016 г. на МОН и да бъдат проведени образователни кампании по разработените програми в 6 образователни институции в общ. Поморие;

Специфична цел 2: Да бъдат разработени 17 различни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, от които 16 да таргетират учащите се в различни образователни институции (в т.ч. училища и детски градини) и 1 да таргетира широката общественост;

Специфична цел 3: Да бъдат реализирани 3 различни промоционно-демонстрационни инициативи в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци сред 19 различни образователни институции в община Поморие, в т.ч. 12 училища и 7 детски градини;

Специфична цел 4: Да бъде осъществен трансфер на добри практики за образователни кампании относно кръговата икономика и рециклирането в различни образователни институции, в т.ч. да бъдат обменени знания и, по възможност, приложени добри практики от норвежки училища в български образователни институции чрез партньора по проекта - Интернешънъл Дивелопмент, Норвегия.
За реализирането на основната и специфичните цели са планирани 6 проектни дейности:

Дейност 1: Управление на проекта;

Очакван резултат: Осигуряване на своевременно и ефективно управление на проекта, състоящо се от организационно-административно, финансово и техническо управление.

Дейност 2: Осигуряване на публичност на проекта;

Очакван резултат: Предоставяне на ясна и пълна информация относно проекта пред възможно най-широка аудитория на национално, регионално и местно равнище.

Конкретни измерими резултати:
 • 2 проведени информационни срещи;
 • 1 създаден уебсайт на проекта;
 • 15 поставени стикера, маркиращи закупените по проекта активи;
 • 3 поставени табели и 3 поставени плаката на помещенията, където са инсталирани активите и където се съхранява документацията;
 • 4 реализирани публикации
 • 500 напечатани и разпространени на регионално и местно равнище брошури с информация за проекта, дейностите и резултатите от изпълнението му.
 
Дейност 3: Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране на отпадъци в различни образователни институции на територията на община Поморие;

Очакван резултат: Изпълнението на дейността пряко ще доведе до постигането на специфична цел 1.

Конкретни измерими резултати:
 • 1 сформиран Екип за провеждане на образователни кампании;
 • 1 проведено предварително проучване и оценка на знанията и уменията относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъците;
 • 3 оборудвани кабинета за провеждане на образователни кампании;
 • Минимум 20 обучени учители чрез провеждане на 16 обучения за реализиране на образователните кампании;
 • 48 проведени образователни кампании в 6 различни образователни институции в община Поморие по 8 образователни кампании.
 
Дейност 4: Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането на отпадъци в различни образователни институции в община Поморие и сред широката общественост;

Очакван резултат: Дейностите и мерките ще осигурят намаляване и предотвратяване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда чрез информираност и превенция.

Конкретни измерими резултати:
 • 1710 разпространени брандирани рекламни материали;
 • 1141 разпространени рекламни материали;
 • 8 изработени късометражни филма и 8 трейлъра към тях;
 • 16 бр. ТВ излъчвания на трейлърите;
 • 16 бр. поставени банера;
 • 8 бр. публикации в електронни медии;
 • Минимум 10 поста в социални мрежи.
 
Дейност 5: Провеждане на промоционно-демонстрационни инициативи в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци в различни образователни институции на територията на община Поморие;

Конкретни измерими резултати:
 • 114 поставени контейнера за разделно събиране на различни видове отпадъци;
 • 1 проведен еко-турнир между образователни институции;
 • 2 проведени ученически промоционно-демонстрационни екскурзии за общо 80 ученици.
 
Дейност 6: Трансфер на добри практики за образователни кампании относно кръговата икономика и рециклирането в различни образователни институции на територията на община Поморие.

Конкретни измерими резултати:
 • 1 проведен двудневен семинар в гр. Поморие за управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика в различни образователни институции;
 • Минимум 20 учители от различни образователни институции от община Поморие са придобили знания за изучаване на кръгова икономика в Норвежката образователна система и са научили добри практики от норвежки училища;
 • 3 примера на добри практики от норвежки училища са обменени с различни образователни институции от България;
 • 1 проведена класна стая „Кръгова икономика“.
www.eeagrants.bg
Този уеб сайт е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайтa се носи от бенефициента – Основно училище "Христо Ботев", с. Бата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това издание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“