bg flagen flag

Проведе се заключителна информационна среща по проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрацио

На 17.04.2024 г., в ГХГ „Дечко Стоев“ – гр. Поморие, се проведе заключителна информационна среща по Проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, Договор № BGENVIRONMENT-3.001.0012-C01 / 25.07.2022 г., финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021. Бенефициент е Основно училище "Христо Ботев", с. Бата, в партньорство с: International Development Norway AS, Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково и Детска градина "Сребърно звънче", с. Страцин.
Общата стойност на проекта е 199 222,57 евро / 389 645,48 лв., а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ – 198 012,77 евро / 387 279,31 лв.
Основна цел на проекта е разработването и провеждането на различни образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие, в това число 12 училища и 7 детски градини и сред широката общественост.
Заключителната информационна среща по проекта се проведе с участието на 27 представители на заинтересованите страни и медийно присъствие.
Г-жа Петя Стоянова - директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата представи информация за проекта, приноса на ФМ на ЕИП 2014-2021 за неговата реализация, по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, постигнатите постижения и резултати, в това число и осъщественото успешно сътрудничеството между партньорите.
Бяха представени реализираните шест проектни дейности:
Дейност 1: Управление на проекта
Осигурено е своевременно и ефективно управление на проекта, състоящо се от организационно-административно, финансово и техническо управление.
Дейност 2: Осигуряване на публичност на проекта
Подчертана е ролята на ФМ на ЕИП чрез прилагане на различни мерки за информация и публичност и комуникационни канали. Предоставена е ясна и пълна информация относно проекта пред възможно най-широка аудитория на национално, регионално и местно равнище.
Конкретни резултати:
• 2 проведени информационни срещи - 1 среща в началото и 1 среща в края на проекта, с участието на заинтересованите страни и медийно присъствие;
• създаден уебсайт на проекта - https://www.ekoinitsiativi.com/;
• 15 поставени стикера, маркиращи закупените по проекта активи;
• поставени 3 табели и 3 плаката на входовете на помещенията, където са инсталирани активите и където се съхранява документацията;
• 4 реализирани публикации – от които 2 в печатни и 2 в електронни медии;
• 500 напечатани и разпространени на регионално и местно равнище брошури с информация за проекта, дейностите и резултатите от изпълнението му;
• материали, създадени в рамките на проекта са популяризирани в YouTube канала на училището ОУ "Христо Ботев" - с. Бата - YouTube.
Дейност 3: Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране на отпадъци в различни образователни институции на територията на община Поморие
Конкретни резултати:
• сформиран 8-членен екип за провеждане на образователни кампании, включващ преподаватели от три образователни институции в общ. Поморие: ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково и Детска градина „Сребърно звънче“ – с. Страцин;
• проведено предварително проучване и оценка на знанията и уменията относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъците на децата в предучилищна възраст и на учениците в начален и прогимназиален етап на основната образователна степен в образователни институции на територията на община Поморие на базата на количествен и качествен анализи;
• разработени 16 различни програми относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, от които 8 насочени към ученици в начални и основни училища и 8 насочени към деца в предучилищно образование в детски градини. Тематично програмите са диференцирани в 8 направления относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци:

- 1. Пластмаси;
- 2. Стъкло;
- 3. Хартия и картон;
- 4. Текстил;
- 5. Метали и сплави;
- 6. Негодни за употреба батерии и акумулатори, с акцент върху батериите;
- 7. Биоразградими отпадъци (за компостиране);
- 8. Кръгова икономика в контекста на предприятията (частния сектор).

• закупени технически средства и оборудван по 1 кабинет за провеждане на образователни кампании в три образователни институции в общ. Поморие: ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково, Детска градина „Сребърно звънче“ – с. Страцин;
• 23 обучени учители от образователни институции от общ. Поморие чрез провеждане на 16 обучения за реализиране на образователните кампании по разработените по проекта програми относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци;
• 48 образователни кампании, проведени в следните 6 различни образователни институции в община Поморие: ОУ "Христо Ботев ", с. Бата, ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково, Детска градина "Сребърно звънче", с. Страцин, ОУ "Христо Ботев", гр. Поморие, ОУ "Отец Паисий", с. Страцин, Детска градина "Радост", гр. Каблешково.
Дейност 4: Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането на отпадъци в различни образователни институции в община Поморие и сред широката общественост
Изпълнени са дейности и мерки, осигуряващи намаляване и предотвратяване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда чрез информираност и превенция.
Конкретни резултати:
• 1710 брандирани рекламни материали (тениски, шапки и раници) и 1141 информационни материали (образователни детски еко-книжки и информационни книжки „Енциклопедия на отпадъците и рециклирането им“), разпространени сред деца и ученици от образователни институции от общ. Поморие;
• 8 изработени късометражни филма и 8 трейлъра към тях със съдържание, релевантно към всяко едно от 8-те тематични направления относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци;
• 16 бр. ТВ излъчвания на трейлърите;
• 16 бр. поставени банера;
• 8 бр. статии, публикувани в електронни медии;
• 10 поста в социални мрежи.
Дейност 5: Провеждане на промоционно-демонстрационни инициативи в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци в различни образователни институции на територията на община Поморие
19 различни образователни институции на територията на община Поморие, в т. ч. 12 училища и 7 детски градини са реализирали различни промоционно-демонстрационни инициативи в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци.
Конкретни резултати:
- 114 контейнера за разделно събиране на различни видове отпадъци, поставени в 19 различни образователни институции в общ. Поморие, в т.ч. 12 училища и 7 детски градини. Дейността включва поставяне във всяка образователна институция на 1 комплект, включващ 6 вида контейнери: за батерии, за пластмаса и метал, за хартия и картон, за стъкло, компостер и 1 сет от 4 бр. комбинирани кошове за разделно събиране на опаковки;
- проведен екотурнир с участието на деца и ученици от всички образователни институции на територията на община Поморие, включващ различни видове еко-състезания, в 3 категории според възрастовата група на участниците: 5-7 г.; 8-10 г. и 11-14 г. и в 8 категории според вида отпадък по 8-те тематични направления;
- 2 проведени ученически промоционно-демонстрационни екскурзии за общо 80 ученици от ОУ "Христо Ботев", с. Бата и от ОУ „Св. П .Хилендарски“, гр. Каблешково, насочени към придобиването на практически знания относно рециклирането, повторната употреба на отпадъци и кръговата икономика.
• Дейност 6: Трансфер на добри практики за образователни кампании относно кръговата икономика и рециклирането в различни образователни институции на територията на община Поморие
Дейността е осъществена с активното участие на Норвежкия партньор - Интернешънъл Дивелопмент, Норвегия.
Конкретни резултати:
- 1 проведен двудневен семинар в гр. Поморие за управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика в различни образователни институции;
- 23 учители от различни образователни институции от община Поморие са придобили знания за националните политики за изучаване на кръгова икономика в Норвежката образователна система и са научили добри практики от Норвежки училища;
- 3 примера на добри практики от Норвежки училища са обменени с различни образователни институции в Община Поморие;
- 1 проведена класна стая „Кръгова икономика“.
Г-жа Петя Стоянова - директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата изрази увереност, че реализираният проект е изпълнил основната си цел, а именно -  осъществено е разработване и провеждане на предвидените образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика. В проектните дейности са участвали деца, ученици и преподаватели от всички образователни институции в общ. Поморие, в т.ч. 12 училища и 7 детски градини. Част от мерките в реализираните кампании са насочени и към широката общественост.
Опитът, споделен от експертите от норвежкия партньор - Интернешънъл Дивелопмент, Норвегия по време на проведения двудневен семинар за трансфер на добри практики е привлякъл интереса на участващите преподаватели от различни образователни институции в община Поморие. Придобитите знания за националните политики за изучаване на кръгова икономика в Норвежката образователна система и представените добри практики от Норвежки училища надграждат и допълват опита на включилите се в семинара преподаватели и ще бъдат използвани в бъдещата им работа с учениците по темите, отнасящи се до управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика.
Изпълненият проект създава устойчиви резултати, които ще бъдат мултиплицирани и надградени в бъдеще.

www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от бенефициента – Основно училище "Христо Ботев", с. Бата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“