bg flagen flag

Проведен беше 2-дневен семинар за трансфер на добри практики за управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика

На 28 и 29.02.2024 г., в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“, гр. Поморие се проведе 2-дневен семинар за трансфер на добри практики за образователни кампании относно управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика в детските градини и основните училища. Семинарът се реализира в рамките на проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, Договор № BGENVIRONMENT-3.001.0012-C01 / 25.07.2022 г., финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021.
Проектът се изпълнява от Основно училище "Христо Ботев", с. Бата, в партньорство с: International Development Norway AS, Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково и Детска градина "Сребърно звънче", с. Страцин.
Размерът на БФП е 387 279, 31 лв.
Основната цел на проекта е разработването и провеждането на различни образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие (в т.ч. 12 училища и 7 детски градини) и сред широката общественост.
На семинара бяха обучени общо 23 учители от различни образователни институции от община Поморие, в т.ч. 8-те членове на екипа за провеждане на образователни кампании, включващ преподаватели от три образователни институции в община Поморие: ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково и Детска градина „Сребърно звънче“ – с. Страцин.
Събитието беше водено от представителите на партньорската организация от Норвегия и позволи присъстващите преподаватели да придобият знания за националните политики за изучаване на кръгова икономика в Норвежката образователна система и да се запознаят с добри практики от Норвежки училища.
В съдържанието на семинара бяха включени следните теми и дейности: Представяне на проекта; Национална политическа рамка за кръгова икономика и образование за устойчивост в Норвегия; Кръгова икономика и климатични промени в учебните програми в Норвежкото училище; Норвежки добри практики за устойчивост в образованието („Климатичното училище“, извънучилищна образователна програма, центрове за обучение); Преглед на учебните ресурси в Норвегия; Програма „Зелен флаг“ – сертифициране за устойчивост за училища; Мини-иновационен лагер – групова работа въз основа на Норвежката програма; Оценка на опита, резултати от обучението и тяхното адаптиране.
Участващите преподаватели се включиха активно и с подчертан интерес в практическата част на семинара, в която се генерираха идеи относно това, как да бъдат приспособени представените добри практики от Норвежката образователна система към местните училища в община Поморие.
Придобитите нови знания от преподавателите ще позволят по-ефективна бъдеща работа в детските градини и основните училища по темите, засягащи управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика. Това ще е и важна крачка за формиране на по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика следващи поколения в община Поморие.
www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от бенефициента – Основно училище "Христо Ботев", с. Бата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“