bg flagen flag

Всички образователни институции на територията на община Поморие участват в промоционно-демонстрационните инициативи

Всички образователни институции на територията на община Поморие участват в промоционно-демонстрационните инициативи в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци, реализирани в рамките на Дейност 5, по проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, Договор № BGENVIRONMENT-3.001.0012-C01 / 25.07.2022 г., финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021.
Проектът се изпълнява от Основно училище "Христо Ботев", с. Бата, в партньорство с: International Development Norway AS, Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково и Детска градина "Сребърно звънче", с. Страцин.
Размерът на БФП е 387 279, 31 лв.
Основната цел на проекта е разработването и провеждането на различни образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие (в т.ч. 12 училища и 7 детски градини) и сред широката общественост.
Като част от промоционно-демонстрационните инициативи в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци, са осъществени следните дейности:
• Поставени са общо 114 контейнера, по 6 различни видове контейнери за разделно събиране на отпадъци във всяка от 19-те образователни институции в общ. Поморие, в т.ч. 12 училища и 7 детски градини. Комплектът контейнери включва: 1 контейнер за батерии, 1 контейнер за пластмаса и метал, 1 контейнер за хартия и картон, 1 контейнер за стъкло, 1 компостер и 1 сет от 4 бр. комбинирани кошове за разделно събиране на опаковки;
• В периода 10 – 17 април 2024 г. са проведени 2 ученически промоционно-демонстрационни екскурзии, за общо 80 ученици, за придобиване на практически знания относно рециклирането, повторната употреба на отпадъци и кръговата икономика, в т.ч. 1 екскурзия за 40 ученици от ОУ "Христо Ботев", с. Бата и 1 екскурзия за 40 ученици от ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Каблешково.
В екскурзиите е включено посещение на базата на ЕКОМАКС, гр. Шумен. Дружеството е специализирано в управлението на отпадъци, в това число и управление на рециклируеми отпадъци – търговия и третиране на вторични суровини, и екологичен инженеринг.
Вторият посетен обект е Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци, открита през м. ноември 2023 г. в гр. Бургас, която обслужва общините Бургас, Несебър и Поморие. Анаеробната инсталация в Бургас разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липса на кислород. Вследствие на този процес се получава компост и метан. От полученият биогаз се получава електрическа енергия.
По време на посещенията учениците придобиват знания за ползите от рециклирането на отпадъци, чрез наблюдение на внедрени в производствени процеси добри практики, в т.ч. за рециклиране и повторната употреба на отпадъци в контекста на кръговата икономика.
• На 19 април 2024 г. на стадиона в гр. Каблешково е проведен екотурнир с участието на общо 97 деца и ученици от всички образователни институции на територията на община Поморие. Децата и учениците се включиха в различни видове еко-състезания, разделени в 3 категории, според възрастовата група на участниците: 5-7 г.; 8-10 г. и 11-14 г. и в 8 категории, според вида отпадък по 8-те тематични направления:
- Пластмаси;
- Стъкло;
- Хартия и картон;
- Текстил;
- Метали и сплави;
- Негодни за употреба батерии и акумулатори с акцент върху батериите;
- Биоразградими отпадъци (за компостиране);
- Кръгова икономика в контекста на предприятията (частния сектор).
Поставените общо 114 контейнера за разделно събиране на различни видове отпадъци в 19-те образователни институции на територията на община Поморие, проведените по дейността: екотурнир между образователните институции и 2 промоционно-демонстрационни екскурзии, създадат необходимите условия за възпитаване на екологосъобразно поведение и насърчават екипността и превръщането в традиция на подобни пилотни мероприятия с еконасоченост, сред деца и младежи от образователните институции в региона.
www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от бенефициента – Основно училище "Христо Ботев", с. Бата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“