bg flagen flag

Проведени са общо 48 образователни кампании сред деца и ученици от 6 образователни институции в община Поморие

Образователните кампании сa проведени в рамките на Дейност 3: Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране на отпадъци в различни образователни институции на територията на община Поморие, по проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, Договор № BGENVIRONMENT-3.001.0012-C01 / 25.07.2022 г., финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021.
Проектът се изпълнява от Основно училище "Христо Ботев", с. Бата, в партньорство с: International Development Norway AS, Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково и Детска градина "Сребърно звънче", с. Страцин.
Размерът на БФП е 387 279, 31 лв.
Основната цел на проекта е разработването и провеждането на различни образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие (в т.ч. 12 училища и 7 детски градини) и сред широката общественост.
При осъществяване на дейността, за целите на разработката на програмите, е проведено предварително проучване и оценка на знанията и уменията относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъците на децата в предучилищна възраст и на учениците в начален и прогимназиален етап на основната образователна степен в образователни институции на територията на община Поморие на базата на количествен и качествен анализи. Предвид резултатите от посоченото по-горе проучване, са разработени 16 различни програми относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, от които 8 насочени към ученици в начални и основни училища и 8 насочени към деца в предучилищно образование в детски градини.
Тематично програмите са диференцирани в 8 направления относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, разделени по вид рециклируем отпадък и спецификите по рециклирането му:
1.Пластмаси;
2.Стъкло;
3.Хартия и картон;
4.Текстил;
5.Метали и сплави;
6.Негодни за употреба батерии и акумулатори с акцент върху батериите;
7.Биоразградими отпадъци (за компостиране);
8.Кръгова икономика в контекста на предприятията (частния сектор).
За всяко от 8-те тематични направления са разработени по 2 различни програми, съобразени със спецификата на възрастовата група, в т.ч. по 1 програма, приложима за деца в предучилищна възраст от 5 г. до 7 г. и по 1 програма, приложима за ученици в начален и прогимназиален етап на основната образователна степен на възраст от 7 г. до 14 г.
За осигуряване на техническата обезпеченост на провеждането на образователните кампании, в рамките на проекта са закупени технически средства и е оборудван по 1 кабинет във всяка от 3-те български институции–партньори: ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково, Детска градина „Сребърно звънче“ – с. Страцин
В проведените 16 обучения за реализиране на образователните кампании по разработените по проекта програми относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци са обучени общо 23 учители от образователни институции от общ. Поморие, в това число и сформирания 8-членен екип за провеждане на образователни кампании, включващ преподаватели от 3-те български институции–партньори.
Общо 48 са проведените образователни кампании по разработените програми относно кръгова икономика и рециклиране на отпадъците. В кампаниите са участвали деца и ученици от следните 6 образователни институции в община Поморие: ОУ "Христо Ботев ", с. Бата, ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково, Детска градина "Сребърно звънче", с. Страцин, ОУ "Христо Ботев", гр. Поморие, ОУ "Отец Паисий", с. Страцин, Детска градина "Радост", гр. Каблешково.
Обучените 23 учители са придобили устойчиви във времето знания и умения относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, които ще предават на своите ученици и занапред.
Преминалите през образователните кампании деца в детските градини и ученици в училищата в община Поморие са придобили знания и умения по всяко от осемте тематични направления относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъците, които практически ще могат да прилагат в посока опазване на околната среда и предотвратяване на негативните климатични промени.
Устойчивостта на резултатите от проекта, и в частност, от дейност 3, се състои основно в разработените 16 различни програми по 8-те тематични направления относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, които могат да бъдат използвани за дефиниране на ефективни мерки и развитие на местни и регионални образователни политики по отношение на кръговата икономика и рециклирането на отпадъци.
Проведените дейности ще окажат дългосрочен ефект в посока ограничаване на степента на замърсяване с отпадъци. Това е особено важно за региона, предвид необходимостта от запазване на естествената среда на защитените видове - обитатели на Поморийското езеро, привлекателността на общината като туристическа дестинация и развитието на структуроопределящия й икономически отрасъл -туризъм.

www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от бенефициента – Основно училище "Христо Ботев", с. Бата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“