bg flagen flag

Първа информационна среща по Проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“На 30.11.2022 г., в ГХГ „Дечко Стоев“ – гр. Поморие, се проведе първата информационна среща по Проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, Договор № BGENVIRONMENT-3.001.0012-C01 / 25.07.2022 г., финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021, приоритетна ос „Кръгова икономика и управление на ресурси“. Общата стойност на проекта е 199 222,57 евро / 389 645,48 лв., а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ – 198 012,77 евро / 387 279,31 лв.
Бенефициент по Проекта е Основно училище „Христо Ботев“ – с. Бата. Проектните дейности ще бъдат изпълнявани в партньорство с:
1. International Development Norway AS;
2. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково;
3. ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин.
На информационната среща Петя Стоянова - директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата представи проекта. Той цели разработването и провеждането на различни образователни кампании за повишаване осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие (в т.ч. 12 училища и 7 детски градини) и сред широката общественост.
За реализирането на основната и специфичните цели са планирани разнообразни проекти дейности, насочени към децата и учениците в образователните институции на територията на община Поморие и към широката общественост:
- Разработване и провеждане на 16 различни образователни програми, диференцирани в 8 направления, според вида на рециклируемия отпадък и съобразени със спецификата на възрастовата група, към която са насочени; техническо оборудване на три кабинета в институциите партньори, където ще се провеждат образователните кампании; обучения на учители от образователните институции.
- Разработване и провеждане на кампании за повишаване осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането на отпадъци, от които 16 да таргетират децата и учениците в образователните институции, а 1 да таргетира широката общественост. Съпътстващите мерки включват изработване на рекламни и информационни материали, изработване и излъчване на късометражни филми и трейлъри към тях, изработване и поставяне на банери, публикуване на статии в електронни медии и в социалните мрежи;
- Провеждане на промоционно-демонстрационни инициативи: поставяне на комплект от 6 различни вида контейнери за разделно събиране на отпадъци в 19 образователни институции на територията на община Поморие; организиране и провеждане на еко-турнир между образователните институции; организиране и провеждане на 2 ученически екскурзии, за общо 80 ученици, насочени към придобиването на практически знания относно рециклирането, повторната употреба на отпадъци и кръговата икономика.
- Трансфер на добри практики за образователни кампании в Норвежката образователна система чрез провеждането на 2-дневен семинар в гр. Поморие.

„Създадохме настоящия проект, водени от идеята, че е изключително важно, в днешния високо технологичен свят, да преминем към кръгова икономика, като алтернатива на линейната икономика. Ние сме убедени, че промяната може и трябва да започне още от най-ранна детска и училищна възраст чрез подходящи за възрастта на децата и учениците образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни кампании.“ – каза в заключение Петя Стоянова пред присъстващите представители на заинтересованите страни.

Работим заедно за зелена,
конкурентна и включваща Европа

www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от бенефициента – Основно училище "Христо Ботев", с. Бата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“