bg flagen flag

Работим заедно за зелена,
конкурентна и включваща Европа


 

Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни меркиДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 от 25.07.2022г.

ПО ПРОГРАМА “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ”

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021


Приоритетни оси: Кръгова икономика и управление на ресурсите

Наименование на процедура:

„Малка грантова схема кръгова икономика“

Код на процедура: BGENVIRONMENT-3.001

Наименование на проекта:

„Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“

Продължителност в месеци: 21 месеца
Обща стойност на проекта в евро: 199222,57
Максимален размер на БФП в евро: 198012,77
Обща стойност на проекта в лева: 389 645,48 лв.
Максимален размер на БФП в лева: 387 279, 31 лв.
Бенефициент: Основно училище „Христо Ботев“ – с. Бата, общ. Поморие
Партньори: Интернешънъл Дивелопмент, Норвегия
Партньори: Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково, общ. Поморие
Партньори: Детска градина „Сребърно звънче“ – с. Страцин, общ. Поморие

Кратко описание на проекта:

Основна цел на проекта е разработването и провеждането на различни образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие (в т.ч. 12 училища и 7 детски градини) и сред широката общественост.


 

www.eeagrants.bg
Този уеб сайт е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от бенефициента – Основно училище "Христо Ботев", с. Бата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това издание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“